Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland

gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven

(waaronder cateringbedrijven, party-servicebedrijven e.d.), horecadiensten verlenen en

horecaovereenkomsten sluiten.

De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en

Fabrieken te ‘s-Gravenhage.

Artikel 1 Definities

Onder de navolgende woorden wordt in de UVH, en in de aanbiedingen en overeenkomsten

waarop de UVH van toepassing zijn, telkens het navolgende verstaan.

1.1 Horecabedrijf

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die zijn bedrijf maakt van het

verlenen van horecadiensten en lid is van Koninklijk Horeca Nederland.

1.2 Gastheer

Degene die een horecabedrijf vertegenwoordigt bij het afsluiten en uitvoeren van

horecaovereenkomsten.

1.3 Verlenen van horecadiensten

Het door een horecabedrijf verstrekken van logies en/of spijs en/of drank en/of het ter

beschikking stellen van (zaal)ruimte en/of terreinen, alles met alle daarbij behorende

werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords.

1.4 Klant

De natuurlijke- of rechtspersoon of vennootschap die met een horecabedrijf een

horecaovereenkomst heeft gesloten.

1.5 Gast

De natuurlijke perso(o)n(en) aan wie op grond van een met de klant gesloten

horecaovereenkomst één of meer horecadienst(en) moet worden verleend. Waar in de

UVH van gast, of klant, wordt gesproken, wordt zowel gast als klant bedoeld tenzij uit

de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijze voortvloeit dat

slechts één van beide bedoeld kan zijn.

1.6 Horecaovereenkomst

Een overeenkomst tussen een horecabedrijf en een klant terzake een of meer door het

horecabedrijf te verlenen horecadiensten tegen een door de klant te betalen prijs. In

plaats van de term horecaovereenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

1.7 Hotelbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel

uitsluitend bestaat uit het verstrekken van logies.

1.8 Restaurantbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel

uitsluitend bestaat uit het verstrekken van spijs en bijbehorende drank.

1.9 Cafébedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel

uitsluitend bestaat uit het verstrekken van drank.

1.10 Zaalverhuurbedrijf

Het horecabedrijf waarbij het verlenen van horecadiensten voornamelijk dan wel

uitsluitend bestaat uit het ter beschikking stellen van zaalruimte.

1.11 Reserveringswaarde (de waarde van de horecaovereenkomst)

De totale omzetverwachting van het horecabedrijf inclusief bedieningsgeld,

(toeristenbelasting) en b.t.w. terzake een met een klant gesloten horecaovereenkomst,

welke verwachting is gebaseerd op de binnen dat horecabedrijf geldende gemiddelden.

1.12 Koninklijk Horeca Nederland

Het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf

“Horeca Nederland” c.q. de eventuele rechtsopvolger daarvan.

1.13 Annulering

De in schriftelijke vorm door de klant aan het horecabedrijf gedane mededeling dat

van een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik

zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door het horecabedrijf aan de

klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of

gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

1.14 No-show

Het zonder annulering niet gebruik maken door een gast van een op grond van een

horecaovereenkomst te verstrekken horecadienst.

1.15 Groep

Een groep van 10 of meer personen aan wie door een horecabedrijf een of meer

horecadiensten moeten worden verleend krachtens een of meer als samenhangend te

beschouwen horecaovereenkomsten.

1.16 Individu

Iedere persoon die niet behoort tot een groep volgens bovengenoemde definitie.

1.17 Goederen

Alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren.

1.18 Kurkengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van

niet door dat horecabedrijf verstrekte drank.

1.19 Keukengeld

Het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van een horecabedrijf nuttigen van

niet door dat horecabedrijf verstrekte spijzen.

1.20 Omzetgarantie

Een schriftelijke verklaring van de klant dat terzake één of meer

horecaovereenkomsten door het horecabedrijf minimaal een bepaald bedrag aan omzet

zal worden gerealiseerd.

Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De UVH zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van

toepassing op de totstandkoming en de inhoud van alle horecaovereenkomsten,

alsmede op alle aanbiedingen terzake de totstandkoming van deze

horecaovereenkomsten. Indien daarnaast toch andere algemene voorwaarden van

toepassing zijn prevaleren in geval van tegenstrijdigheid de UVH.

2.2 Afwijken van de UVH is slechts mogelijk bij geschrifte en van geval tot geval.

2.3 De UVH strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen

waarvan het horecabedrijf gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of

uitvoeren van een horecaovereenkomst of een andere overeenkomst of bij het

exploiteren van het horecabedrijf.

2.4 Zijn de UVH eenmaal rechtsgeldig toepasselijk verklaard op een bepaalde

horecaovereenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de UVH toepasselijk

geacht op alle volgende horecaovereenkomsten tussen dezelfde partijen, tenzij

schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 Totstandkoming van horecaovereenkomsten

3.1 Een horecabedrijf kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een

horecaovereenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt

louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht

(discriminatie).

3.2 Alle door een horecabedrijf gedane aanbiedingen terzake de totstandkoming van

een horecaovereenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de

voorraad (c.q. capaciteit) strekt”. Doet het horecabedrijf binnen een naar gelang de

omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de klant een beroep

op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde horecaovereenkomst geacht niet te zijn

tot stand gekomen.

3.3 Wanneer het horecabedrijf aan de klant (optiehouder) een optierecht heeft

toegekend kan dit recht niet worden herroepen, behoudens indien en voorzover een

andere potentiële klant het horecabedrijf een aanbod doet tot het sluiten van een

horecaovereenkomst terzake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande

horecadiensten. De optiehouder dient alsdan door het horecabedrijf van dit aanbod op

de hoogte te worden gebracht, waarna de optiehouder te kennen dient te geven al dan

niet van het optierecht gebruik te willen maken. Indien de optiehouder niet te kennen

geeft gebruik te willen maken van het optierecht vervalt het optierecht. Een optierecht

kan alleen schriftelijk verleend worden.

3.4 Horecaovereenkomsten voor (een) gast(en) aangegaan door tussenpersonen

(cargadoors, reisbureaus, andere horecabedrijven e.d.), al dan niet in naam van hun

relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn

gesloten. Het horecabedrijf is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook

genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de gast zal de

tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

Artikel 4 Algemene verplichtingen van het horecabedrijf

4.1 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden voor ieder horecabedrijf. Alle

verplichtingen welke voortvloeien uit het speciale karakter van het horecabedrijf en de

aard van de te verrichten horecadiensten zijn opgenomen in de hiernavolgende

artikelen.

4.2 In het geval dat de speciale regeling als bedoeld in de artikelen 5 e.v. afwijkt van

een algemene bepaling in de artikelleden 4.3 t/m 4.7 geldt de speciale regeling.

4.3 Het horecabedrijf is, onverminderd het bepaalde in de hiernavolgende artikelen,

krachtens de horecaovereenkomst verplicht op de overeengekomen tijdstippen de

overeengekomen horecadiensten te verlenen op de in dat horecabedrijf gebruikelijke

wijze.

4.4 De in artikel 4.3 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van het horecabedrijf als bedoeld in artikel

15;

b. indien de gast niet of meer dan een half uur te laat verschijnt;

c. indien de klant de in artikel 10 bedoelde waarborgsom/tussentijdse betaling

niet tijdig voldoet;

d. indien de klant, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een

omzetgarantie afgeeft;

e. indien de klant op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn

verplichtingen welke hij uit welken hoofde ook jegens het horecabedrijf heeft.

4.5 Het horecabedrijf is niet gehouden enig goed van de gast in ontvangst en/of in bewaring te

nemen.

4.6 Indien het horecabedrijf voor het in ontvangst en/of in bewaring nemen van goederen enig

bedrag aan de gast in rekening brengt, dient het horecabedrijf op die goederen te letten als een

goed huisvader, onverminderd het bepaalde in artikel 12.

4.7 Het horecabedrijf is nimmer verplicht enig huisdier van de gast toe te laten en kan aan

toelating voorwaarden verbinden.

Artikel 5 Verplichtingen van het hotelbedrijf

5.1 Het hotelbedrijf is gehouden aan de gast gedurende de overeengekomen periode

accommodatie ter beschikking te stellen van de binnen zijn hotel gebruikelijke

kwaliteit, zulks met inachtneming van het bepaalde in het derde lid.

5.2 Het hotelbedrijf is tevens gehouden de daarbij behorende, in zijn hotel

gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen en de aldaar gebruikelijke faciliteiten

te kunnen verschaffen.

5.3 De accommodatie dient ter beschikking van de gast te zijn van 14.00 uur op de dag

van aankomst tot 12.00 uur op de dag van vertrek.

5.4 Het hotelbedrijf dient op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de

gast ter kennisneming op te hangen dan wel aan te brengen dan wel neer te leggen, of

de huisregels in geschrift aan de gast ter hand te stellen. De gast is gehouden de

huisregels na te leven.

5.5 Het hotelbedrijf is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn het

verstrekken van horecadiensten aan een gast te beëindigen wanneer de gast de

huisregels bij herhaling overtreedt, danwel zich anderszins zodanig gedraagt dat de

orde en de rust in het horecabedrijf en/of de normale exploitatie daarvan kan worden

of wordt verstoord. De gast dient alsdan op eerste verzoek het hotel te verlaten. Het

hotelbedrijf mag zijn onderhavige bevoegdheid slechts uitoefenen indien de aard en de

ernst van de door de gast begane overtredingen daartoe naar het redelijk oordeel van

het hotelbedrijf voldoende aanleiding geven.

5.6 Tenzij anders is overeengekomen is het hotelbedrijf gerechtigd om de reservering

als vervallen te beschouwen wanneer de gast zich niet op de eerste gereserveerde dag

om 18.00 uur bij hem heeft gemeld, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

5.7 Het hotelbedrijf is gerechtigd om van de gast te verlangen dat deze genoegen

neemt met andere accommodatie dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking

gesteld zou moeten worden, behoudens indien een dergelijke wens als evident

onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden beschouwd. De

gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de

horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf betrekking heeft te

beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van andere

horecaovereenkomsten. De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich

uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande andere accommodatie ter

beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst ter beschikking gesteld zou

moeten worden, recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het

horecabedrijf nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 6 Verplichtingen van het restaurantbedrijf

6.1 Het restaurantbedrijf is verplicht op het overeengekomen tijdstip aan de gast de

overeen-gekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen

en dranken te verstrekken van een hoeveelheid, kwaliteit en op een wijze als in zijn

restaurant gebruikelijk is.

6.2 Indien geen spijzen of dranken van tevoren zijn overeengekomen dan verstrekt het

restaurantbedrijf op verzoek datgene van de spijzen en dranken die het op dat moment

kan verstrekken, onverminderd het overige in artikel 6.1 bepaalde.

6.3 Het restaurantbedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege

te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als

overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn restaurant. Het restaurantbedrijf

kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient

op eerste verzoek het restaurant te verlaten.

6.4 Indien de gast niet binnen een half uur na het gereserveerde tijdstip is gearriveerd

kan het restaurantbedrijf de reservering als geannuleerd beschouwen, onverminderd

het bepaalde in artikel 9.

Artikel 7 Verplichtingen van het cafébedrijf

7.1 Het cafébedrijf is gehouden om aan de gast op verzoek de dranken te verstrekken

welke het in voorraad heeft. Daarnaast dient het cafébedrijf de in zijn bedrijf

gebruikelijke horecadiensten te kunnen verlenen.

7.2 Het cafébedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te

laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als

overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn café. Het cafébedrijf kan onder

meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient op eerste

verzoek het café te verlaten.

Artikel 8 Verplichtingen van het horecabedrijf terzake zaalverhuur

8.1 Het horecabedrijf is gerechtigd om een andere ruimte ter beschikking te stellen dan

volgens de horeca- overeenkomst zou moeten geschieden, behoudens indien zulks als

evident onbillijk en voor de gast als klaarblijkelijk te bezwaarlijk moet worden

beschouwd. De gast/klant heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke

ingang de horecaovereenkomst waarop voormelde wens van het horecabedrijf

betrekking heeft te beëindigen, onverminderd zijn verplichtingen uit hoofde van

andere horecaovereenkomsten.

8.2 De gast en/of klant heeft, indien het horecabedrijf zich

uitgaven bespaart door op de voet van het voorgaande een andere ruimte ter

beschikking te stellen dan volgens de horecaovereenkomst zou moeten geschieden,

recht op het bedrag van die besparing. Voor het overige zal het horecabedrijf nimmer

tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Het horecabedrijf is voorts gehouden de bij hem gebruikelijke horecadiensten aan de

gasten te kunnen verlenen.

8.3 Het horecabedrijf is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te

laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als

overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn horecabedrijf. Het horecabedrijf

kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk van de gast. De gast dient

op eerste verzoek het horecabedrijf te verlaten.

8.4 Het horecabedrijf is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de

horecaovereenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te

ontbinden. Maakt het horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het

horecabedrijf tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9 Annuleringen

9.1 Annulering door klanten, algemeen

9.1.1 De klant is niet bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij hij

tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere

annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod

wordt geacht te zijn aanvaard indien het horecabedrijf het aanbod niet onverwijld

verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een

mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen. Het bepaalde in artikel 9

geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.

9.1.2 Het horecabedrijf kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op

grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de

klant verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen

zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.

9.1.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 14.6 is ook op annuleringen van toepassing.

9.1.4 Ingeval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de

reserveringswaarde te betalen.

9.1.5 Indien niet alle overeengekomen horecadiensten worden geannuleerd zijn op de

geannuleerde horecadiensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.

9.1.6 Indien een of meer overeengekomen horecadiensten geheel of gedeeltelijk

worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met

4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde horecadienst(en) meer

bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige

horecadiensten die het horecabedrijf had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de

geannuleerde horecadiensten verleend hadden moeten worden.

9.1.7 Bedragen die het horecabedrijf met het oog op de geannuleerde

horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is

geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan het horecabedrijf te worden

vergoed, mits het horecabedrijf niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende

verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de

navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

9.2 Annulering van hotelaccommodatie/logies

9.2.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt,

is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het

navolgende.

a. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de

horecaovereenkomst de eerste horecadienst zal moeten worden verleend, nader

te noemen: “de ingangsdatum”, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan

het hotelbedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 2 maanden voor de ingangsdatum is de klant

gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden

35% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden

60% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden

85% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden

100% van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.2.2 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend hotelaccommodatie, al dan niet met ontbijt, is

gemaakt voor één of meer individuen geldt voor annulering van die reservering het

navolgende

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant niet gehouden enig

bedrag aan het hotelbedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15%

van de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35% van

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60% van

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de klant gehouden 85% van

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 100% van

de reserveringswaarde aan het hotelbedrijf te betalen.

9.3 Annulering van restaurant/tafelreservering

9.3.1 Groepen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor

een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

1. indien een menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip zal

geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering 14 dagen of minder doch meer dan 7 dagen voor het

gereserveerde tijdstip zal de klant 25% van de reserveringswaarde

verschuldigd zijn;

c. bij annulering 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de

klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

d. bij annulering 3 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip zal de

klant 75% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip

zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde

tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

9.3.2 Individuen

Wanneer een reservering voor uitsluitend een restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor

één of meer individuen dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

1. indien een menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan viermaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip

zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering viermaal 24 uur of minder voor het gereserveerde tijdstip

zal 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

2. indien geen menu is overeengekomen:

a. bij annulering meer dan tweemaal 24 uur voor het gereserveerde tijdstip

zal geen vergoeding verschuldigd zijn;

b. bij annulering tweemaal 24 uur of minder voor het gereserveerde

tijdstip zal de klant 50% van de reserveringswaarde verschuldigd zijn.

9.4 Annulering andere horecaovereenkomsten.

9.4.1 Voor annulering van alle reserveringen niet vallende onder de artikelen

9.2 en 9.3 zal het navolgende gelden.

9.4.2 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor

annulering van die reservering het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop

krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste

horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet

gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

9.4.3 Wanneer een reservering is gemaakt voor één of meer individuen geldt voor

annulering van die reservering het navolgende.

a. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop

krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste

horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet

gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de

klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

e. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de klant

gehouden 85% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf

te betalen.

f. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de klant

gehouden100% van de reserveringswaarde aan het

horecabedrijf te betalen.

9.5 Annulering door het horecabedrijf

9.5.1 Het horecabedrijf is met inachtneming van het navolgende bevoegd een

horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de klant binnen zeven dagen na het

sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft

gegeven te verlangen dat het horecabedrijf afstand doet van zijn

annuleringsbevoegdheid, mits de klant daarbij tevens ondubbelzinnig te

kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annuleringsbevoegdheid.

9.5.2 Indien het horecabedrijf een horecaovereenkomst tot het verstrekken van

spijs en bijbehorende drank annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.3.2 van

overeenkomstige toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.3 Indien het horecabedrijf een andere horecaovereenkomst dan bedoeld in

artikel 9.5.2 annuleert zijn de artikelen 9.1.1 en 9.2.2 van overeenkomstige

toepassing, met verwisseling van klant en horecabedrijf.

9.5.4 Het horecabedrijf is te allen tijde bevoegd een horecaovereenkomst te

annuleren zonder tot betaling van de hierboven bedoelde bedragen gehouden te

zijn, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat de op grond van die

horecaovereenkomst in het horecabedrijf te houden bijeenkomst een zodanig

ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging

door de klant of op grond van de hoedanigheid van klant of gasten, dat het

horecabedrijf de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien het van het

werkelijke karakter van de bijeenkomst op de hoogte was geweest. Maakt het

horecabedrijf van deze bevoegdheid gebruik nadat de betreffende bijeenkomst

begonnen is, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip

genoten horecadiensten, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het

overige. De vergoeding voor genoten horecadiensten wordt in voorkomend

geval naar tijdsevenredigheid berekend.

9.5.5 Het horecabedrijf is gerechtigd om, in plaats van zijn in artikel 9.5.4

bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, nadere eisen te stellen ten aanzien van

het verloop van de betreffende bijeenkomst. Indien er voldoende aanwijzingen

bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is het horecabedrijf

alsnog gerechtigd zijn in artikel 9.5.4 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

9.5.6 Indien en voor zover het horecabedrijf tevens optreedt als reisorganisator

in de zin van de wet geldt met betrekking tot reisovereenkomsten in de zin van

de wet het volgende. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst op een

wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld

medegedeelde omstandigheden. Het horecabedrijf mag de reisovereenkomst

ook anders dan op een wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de reiziger

onverwijld medegedeelde omstandigheden. Tot twintig dagen voor de aanvang

van de reis mag het horecabedrijf de reissom verhogen in verband met

wijzigingen in de vervoerskosten met inbegrip van brandstofkosten, de

verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. Indien de reiziger

een wijziging als hiervoor bedoeld afwijst kan het horecabedrijf de

reisovereenkomst opzeggen.

Artikel 10 Waarborgsom en tussentijdse betaling

10.1 Het horecabedrijf kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze onder

het horecabedrijf deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van

maximaal de reserveringswaarde minus eventuele reeds verrichte tussentijdse

betalingen. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd,

dienen uitsluitend tot zekerheid voor het horecabedrijf en gelden uitdrukkelijk

niet als reeds gerealiseerde omzet.

10.2 Het horecabedrijf kan telkens tussentijds betaling verlangen van

inmiddels verleende horecadiensten.

10.3 Het horecabedrijf mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande

bepalingen gedeponeerde bedrag terzake al datgene wat de klant uit welken

hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door het

horecabedrijf onverwijld aan de klant te worden terugbetaald.

Artikel 11 Omzetgarantie

11.1 Indien een omzetgarantie is afgegeven is de klant verplicht terzake de

betreffende horecaovereenkomst(en) tenminste het in de omzetgarantie

bepaalde bedrag aan het horecabedrijf te betalen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van het horecabedrijf

12.1 De uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover het

horecabedrijf terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een

verzekeringsmaatschappij of van een andere derde een vergoeding heeft

ontvangen.

12.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 is het hotelbedrijf niet

aansprakelijk voor beschadiging of verlies van goederen, die in het hotel zijn

meegebracht door een gast die daar zijn intrek heeft genomen. De klant

vrijwaart het hotelbedrijf tegen aanspraken van gasten terzake. Het hier

bepaalde geldt niet voorzover de beschadiging of het verlies te wijten is aan

opzet of grove schuld van het hotelbedrijf.

12.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 12.7 en 12.8 is het

horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door de klant,

de gast en/of derden geleden tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of

grove schuld van het horecabedrijf. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid

geldt in het bijzonder ook voor schade ontstaan als gevolg van het nuttigen van

door het horecabedrijf bereide of geserveerde levensmiddelen en voor schade

ontstaan als gevolg van automatiseringsproblemen. Indien dwingend recht

slechts een minder vergaande beperking van aansprakelijkheid toelaat geldt die

minder vergaande beperking.

12.4 In geen enkel geval is het horecabedrijf gehouden een hoger bedrag aan

schaderegeling te betalen dan:

1. de reserveringswaarde of, indien dat meer is.

a. het door de verzekeraar van het horecabedrijf aan het

horecabedrijf terzake de schade uitbetaalde bedrag, dan

wel;

b. de terzake de schade van een andere derde verkregen

vergoeding.

12.5 Voor schade aan of met voertuigen van de gast veroorzaakt is het

horecabedrijf nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade

het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het horecabedrijf.

12.6 Het horecabedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade direct of indirect

aan wie of wat ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of

enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend

goed waarvan het horecabedrijf houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar

is of dat anderszins ter beschikking van het horecabedrijf staat, behoudens

indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove

schuld van het horecabedrijf.

12.7 Indien voor de gast aan de in bewaring gegeven goederen, waarvoor een

vergoeding als bedoeld in artikel 4.6 in rekening wordt gebracht, schade

ontstaat is het horecabedrijf verplicht de schade aan deze goederen tengevolge

van beschadiging of vermissing te vergoeden. Schadevergoeding is nimmer

verschuldigd terzake in de afgegeven goederen aanwezige andere goederen.

12.8 Indien het horecabedrijf goederen in ontvangst neemt of indien goederen

op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd,

bewaard en/of achtergelaten zonder dat het horecabedrijf daarvoor enige

vergoeding bedingt, dan is het horecabedrijf nimmer aansprakelijk voor schade

aan of in verband met die goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het

horecabedrijf opzettelijk deze schade heeft toegebracht, of de schade het

gevolg is van grove schuld van het horecabedrijf.

12.9 De klant (niet zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de

uitoefening van een beroep of bedrijf) vrijwaart het horecabedrijf volledig

terzake iedere aanspraak, hoe ook genaamd, welke de gast en/of enige derde

jegens het horecabedrijf mocht geldend maken, indien en voor zover deze

aanspraak in de ruimste zin verband kan houden met enige door het

horecabedrijf krachtens enige overeenkomst met de klant te verlenen of

verleende (horeca)dienst dan wel met de accommodatie waarin een zodanige

(horeca)dienst werd verleend of moest worden verleend.

12.10 De in artikel 12.9 bedoelde vrijwaringsverplichting geldt ook indien de

horecaovereenkomst met de klant en/of de gast geheel of gedeeltelijk om

welke reden dan ook is ontbonden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de gast en/of klant

13.1 De klant en de gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk

aansprakelijk voor alle schade die voor het horecabedrijf en/of enige derde is

en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare

tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de

huisregels is begrepen, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die

hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier

en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun

toezicht staan.

Artikel 14 Afrekening en betaling

14.1 De klant is de in de horecaovereenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan

wel, voor zover de horecaovereenkomst werd gesloten meer dan drie maanden

voor het tijdstip waarop de ingevolge die overeenkomst te verrichten

horecadiensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het

moment dat de horecadienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder

tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door het

horecabedrijf op een voor de gast zichtbare plaats zijn aangebracht danwel zijn

opgenomen in een lijst welke aan de klant/gast, desnodig op diens verzoek,

wordt overhandigd. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de

klant doorberekend.

Een lijst wordt geacht voor de gast zichtbaar aangebracht te zijn indien deze

zichtbaar is in de normaal toegankelijke ruimten van het horecabedrijf.

Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, garage, safe,

bewassing, telefoon, telex, t.v.-huur e.d. kan door het horecabedrijf een extra

vergoeding worden gevorderd.

14.4 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen terzake annulering

of no-show, zijn door de klant en/of gast verschuldigd op het moment dat ze

aan hem worden gepresenteerd. De klant dient voor contante betaling zorg te

dragen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of tenzij anders wordt

overeengekomen.

14.5 Wanneer voor een rekening voor een lager bedrag dan € 150,- krachtens

het bepaalde in het vierde lid een factuur wordt gezonden dan kan het

horecabedrijf daarenboven € 15,- aan administratiekosten in rekening brengen.

Op dat bedrag is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing.

14.6 De gast en de klant zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke

één van hen of beiden aan het horecabedrijf uit welken hoofde ook

verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van

uitwinning. Horecaovereenkomsten worden behoudens andersluidend beding

geacht mede namens elke gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de

gast te kennen dat de klant bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende

horecaovereenkomst te vertegenwoordigen.

14.7 Zolang de gast en/of klant niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens het

horecabedrijf heeft voldaan is het horecabedrijf gerechtigd om alle goederen

welke door de gast en/of klant in het horecabedrijf zijn meegebracht onder zich

te nemen en te houden, totdat de gast en/of klant ten genoegen van het

horecabedrijf aan al zijn verplichtingen jegens het horecabedrijf heeft voldaan.

Naast een retentierecht komt het horecabedrijf in voorkomend geval een

pandrecht toe op de betreffende goederen.

14.8 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle

facturen, voor welk bedrag ook, door de klant binnen veertien dagen na

factuurdatum aan het horecabedrijf te worden voldaan. Indien een factuur

wordt gezonden is het horecabedrijf te allen tijde bevoegd een

kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen,

welke vervalt indien de klant de factuur binnen veertien dagen voldoet.

14.9 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de klant in

gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

14.10 Indien de klant in gebreke is dient hij aan het horecabedrijf alle op de

inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als

buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op

minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-

alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde B.T.W.

14.11 Daarenboven is de klant indien hij in gebreke is een bedrag aan rente

verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een

maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele

maand gerekend.

14.12 Indien het horecabedrijf goederen als bedoeld in artikel 14.7 onder zich

heeft en de klant van wie het horecabedrijf de goederen onder zich heeft

gekregen gedurende drie maanden in gebreke is, is het horecabedrijf gerechtigd

deze goederen publiekelijk dan wel onderhands te verkopen en zich op de

opbrengst daarvan te verhalen. De aan de verkoop verbonden kosten komen

eveneens ten laste van de klant en het horecabedrijf kan zich ook daarvoor op

de opbrengst van de verkoop verhalen. Hetgeen na het verhaal van het

horecabedrijf resteert wordt aan de klant uitgekeerd.

14.13 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de klant bij die betaling

geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te

strekken in mindering op de schuld van de klant aan het horecabedrijf in de

navolgende volgorde:

1. de kosten van executie;

2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;

3. de rente;

4. de schade;

5. de hoofdsom.

14.14 Betaling geschiedt in Nederlandse courant. Indien het horecabedrijf

buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal gelden de op het moment van

betaling geldende marktkoers. Het horecabedrijf kan daarbij bij wijze van

administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met

maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Het

horecabedrijf kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met

maximaal 10% aan te passen.

14.15 Het horecabedrijf is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten en

andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van

zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere,

hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Als overmacht voor het horecabedrijf, die maakt dat een eventuele

daardoor veroorzaakte tekortkoming het horecabedrijf niet kan worden

toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of

onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de horecaovereenkomst

door het horecabedrijf zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de

horecaovereenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

15.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige

omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het

horecabedrijf gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de

horecaovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of

opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van

voornoemden.

15.3 Indien een der partijen bij een horecaovereenkomst niet in staat is om aan

enige verplichting uit die horecaovereenkomst te voldoen, is hij gehouden de

andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

Artikel 16 Gevonden voorwerpen

16.1 In het gebouw en zijn aanhorigheden van het horecabedrijf verloren of

achtergelaten voorwerpen, welke door de gast worden gevonden, dienen door

deze met bekwame spoed bij het horecabedrijf te worden ingeleverd.

16.2 Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na

de inlevering daarvan bij het horecabedrijf heeft gemeld, verkrijgt het

horecabedrijf de eigendom.

16.3 Indien het horecabedrijf door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze

toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Het

horecabedrijf is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 17 Kurkengeld

17.1 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf drank

nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt is, is de klant per genuttigde

fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

17.2 Indien de gast en/of klant in de ruimten van een horecabedrijf spijzen

nuttigt die niet door dat horecabedrijf verstrekt zijn, is de klant terzake een

bedrag aan keukengeld verschuldigd.

17.3 De in de artikelen 17.1 en 17.2 bedoelde bedragen worden vooraf

overeengekomen dan wel, bij gebreke van voorafgaande overeenkomst, in

redelijkheid vastgesteld door het horecabedrijf.

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

Op horecaovereenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

18.2 Ingeval van geschillen tussen het horecabedrijf en een klant (niet zijnde

een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf) is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter in de woonplaats van het

horecabedrijf, tenzij krachtens dwingende wetsbepaling een andere rechter

bevoegd is en onverminderd de bevoegdheid van het horecabedrijf het geschil

te doen beslechten door de rechter die bij gebreke van dit beding bevoegd zou

zijn.

18.3 Indien en zodra onder auspiciën van Koninklijk Horeca Nederland en

eventuele andere betrokken organisaties een geschillencommissie in het leven

is geroepen, zullen de geschillen ter beslechting waarvan de

geschillencommissie is ingesteld overeenkomstig de terzake opgestelde

reglementen worden beslecht.

18.4 Alle vorderingen van de klant verjaren na verloop van een jaar na het

moment waarop zij zijn ontstaan.

18.5 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze algemene

voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een

beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan

worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn

dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk

benadert.

 

 

September 1998